Արագ
Առաքման միջին ժամանակը - 35 րոպե
Համեղ
Մենք պատրաստում ենք միայն թարմ մթերքից
Հարմար
Առաքումը Երևանում 300 դրամ

«33 Պիցցաս» ընկերությունը հանդիսանալով արտերկրում երկար տարիների փորձ ունեցող և հաջողույունների հասած պիցցերիայի ներկայացուցիչ, Հայաստանում ներկայացնում է իր 33 անվանում և 3 չափերի պիցցաները, որոնց մեջ դուք անպայման կգտնեք ձեր ճաշակի ֆավորիտներին։ Մենք աշխատում ենք, որ Դուք ամեն օր ստանաք գերագույն հաճույք մեր պիցցաներից և լավագուն սպասարկումը մեր հոգատար անձնակազմից։

Մենք առաքում ենք ինչպես մեր առաքիչների միջոցով, այնպես էլ համագործակցում ենք Menu.am , Sovats.am , Buy.am ընկերությունների հետ։ Ինչպես նաև Դուք կարող եք Ձեր պատվերը վերցնել տեղում, մեր ցանկացած մասնաճյուղից

Կոնտակտներ

 • Հեռ : - +374(11) 33 30 30
 • Էլ Փոստ : – info@33pizzas.com
 • Facebook : - https://www.facebook.com/33pizzas/
 • Instagram : - https://www.instagram.com/33pizzas/

Հասցեներ

 • Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց 1-ին նրբանցք, 28/1
 • Հայաստան, Երևան, Կասյան 1, 62 տարածք
 • Հայաստան, Երևան, Թումանյան 38

Վճարման պայմաններ

Սիրելի հաճախորդ, Դուք կարող եք վճարել պատվերների համար ինչպես կանխիկ, այնպես էլ առցանց տարբերակով(բանկային քարտ և IDRAM համակարգ):

Վերադարձի Քաղաքականություն

Ապրանքի վերադարձ
Յուրաքաչյուր ապրանքատեսակ ենթակա է վերադարձի եթե կա անհամապատասխանություն Ձեր պատվիրվածի և պատրաստված ուտեստի միջև: Վերադարձ կատարելու համար ապրանքատեսակը պետք է լինի վերադարձի պատճառին համապատասխանող ինչ-որ ապացույցի հետ(նկար, կամ իրական ուտեստը): Վերդարձի գլխավոր նախապայմանը ՀԴՄ կտրոնի կամ առցանց վճարման կտրոնի առկայությունն է:

Գումարի վերադարձ
Եթե վերադարձվող ապրանքատեսակը համապատասխանի վերոհիշյալ պայմաններին, ապա կկատարվի վերադարձ։ Գումարը կվերադարձվի այն նույն եղանակով, որով կատարվել է գնումը։ Եթե գնումն իրականացվել է վճարման քարտային եղանակով, ապա գումարը կվերադարձվի քարտին մի քանի օրվա ընթացքում՝ կախված քարտը սպասարկող բանկից։

Պատվերի չեղարկում
Պատվերը կարող է չեղարկվել մինչև առաքումը: Եթե պատվերը արդեն ճանապարհին է, այն չի կարող չեղարկվել:

Энергетическая ценность
 • Белки
 • Жиры
 • Углеводы
 • Калорийность
֏֏
Արագ

Առաքման միջին ժամանակը - 35 րոպե

Համեղ

Մենք պատրաստում ենք միայն թարմ մթերքից
Առաքում

Առաքման գումարը Երևանում - 300 դրամ

Մինիմալ պատվերը - 2000 դրամ

15.000 դրամ և ավել պատվերների դեպքում անվճար առաքում
  +374 11 33 30 30
  Զամբյուղ
  Ընդհանուր:
  ֏
  Скидка %
  Введите промо-код,
  чтобы получить скидку
  Ձևակերպել պատվերը
  Минимальная сумма заказа 200֏
  Выслать код повторно
  Выслать код повторно через 0:59
  Նշված հեռախոսահամարին մի քանի վայրկյանների ընթացքում կգա քառանիշ կոդ
  Выслать код повторно
  Выслать код повторно через 0:59
  Согласие на обработку персональных данных
  Настоящим я, далее – «Субъект Персональных Данных», во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями) свободно, своей волей и в своем интересе даю свое согласие 33Pizzas (далее – «Доставка», юридический адрес: Yerevan) на обработку своих персональных данных, указанных при регистрации путем заполнения веб-формы на сайте «Доставка» 33pizzas.com и его поддоменов *.33pizzas.com (далее – Сайт), направляемой (заполненной) с использованием Сайта.

  Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как к Субъекту Персональных Данных, в том числе мои фамилию, имя, отчество, адрес, контактные данные (телефон, электронная почта, почтовый адрес), фотографии, иную другую информацию. Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение, передачу, в том числе трансграничную, обезличивание, блокирование, уничтожение, бессрочное хранение), и любые другие действия (операции) с персональными данными.

  Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных осуществляется исключительно в целях регистрации Субъекта Персональных Данных в базе данных «Доставка» с последующим направлением Субъекту Персональных Данных почтовых сообщений и смс-уведомлений, в том числе рекламного содержания, от «Доставка», его аффилированных лиц и/или субподрядчиков, информационных и новостных рассылок и другой информации рекламно-новостного содержания.

  Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Субъекта Персональных Данных является дата отправки регистрационной веб-формы с Сайта «Доставка».

  Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных может осуществляться с помощью средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации в соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними положениями «Доставка».

  «Доставка» принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, а также принимает на себя обязательство сохранения конфиденциальности персональных данных Субъекта Персональных Данных. «Доставка» вправе привлекать для обработки персональных данных Субъекта Персональных Данных субподрядчиков, а также вправе передавать персональные данные для обработки своим аффилированным лицам, обеспечивая при этом принятие такими субподрядчиками и аффилированными лицами соответствующих обязательств в части конфиденциальности персональных данных.

  Я ознакомлен(а), что:

  • настоящее согласие на обработку моих персональных данных, указанных при регистрации на Сайте «Доставка», направляемых (заполненных) с использованием Cайта, действует в течение 20 (двадцати) лет с момента регистрации на Cайте «Доставка»;
  • согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления в произвольной форме;
  • предоставление персональных данных третьих лиц без их согласия влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.